Board logo

標題: 2018年二月份會訊 [打印本頁]

作者: cheungq1    時間: 2018-2-11 14:56     標題: 2018年二月份會訊

本帖最後由 cheungq1 於 2018-2-11 15:46 編輯
5 P% t, H+ P$ {6 K3 ~6 A$ T- `( ~7 ]5 ~# x2 u9 r2 j: N6 k
攝 影 藝 術 協 會
8 R) c* ~  z/ f: j( p7 b- F" N! NThe Art of photography Association Ltd.
* d$ E9 I- R7 M; VWebsite: http:// www.hkapa.net 本會新網址 :http://apa.photography
  H5 z! `& I* |( y8 HEmail: admin@hkapa.netapaact17@yahoo.com
7 o/ C6 c1 N' V8 _) S. N( }  p* s* z& X- u3 b* w! w: i0 T* h
二月份會訊
' c2 [# f, y" K4 {0 s香港攝影藝術協會討論區委員會開會通過決定2018年聚餐收費調整、每位160元..委員140元。本月月會憑餐券送新年100元旅行團優惠券大行是。
( R/ O6 j& N$ V2 H舉辦日期  :2018年2月13日(星期二)  溫馨提示: 下月三月份月會日期:2018年03月20日
- _- d4 @! n" X3 \; w$ z時    間  :晚上七時至十一時 香港攝影藝術協會討論區) Y+ {- A5 q! x
地    點 :九龍旺角彌敦道612號旺角倫敦大酒樓三樓(近山東街口)舉行。
7 @6 h5 k+ m4 `* T+ m香港攝影藝術協會討論區聚 餐 費 : 160元(購聚餐券可換取拍攝証). Q# k: E) m' k! F5 x; a
7:00        ~        影室燈光攝影' C$ G: l+ x4 F* M" j) p8 x
8:30        ~        中式晚餐
$ d8 B$ i8 H% I2 t9:30        ~        二月份月賽
& \! P* Y# D7 N3 b& ?本月評選攝影團4R賽事 :緬甸佛團十天團、 加拿大洛基山脈10天冬日泡泡湖攝影之旅+後期製
" l7 Q* u' \* \/ P+ U Feb 18bul(最新版).pdf (774.58 KB)

附件: Feb 18bul(最新版).pdf (2018-2-11 15:46, 774.58 KB) / 下載次數 637
http://www.hkapa.net/forum/attachment.php?aid=3131&k=8e1ad41735dc146f8eab38c10346f663&t=1635147613&sid=zUnbKo
歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://www.hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2