Board logo

標題: 燈光人像灑粉攝影日2017年9月9日及10日 [打印本頁]

作者: cheungq1    時間: 2017-7-29 12:14     標題: 燈光人像灑粉攝影日2017年9月9日及10日

本帖最後由 cheungq1 於 2017-7-29 12:18 編輯 $ z: v- a- q6 d! ~
www.hkapa.net8 ^- |4 O+ ^0 x/ j) h% i
燈光人像灑粉攝影日www.hkapa.net, O3 q$ k8 v  G. j. `; N
日期:2017年9月9日.  第一場下午1:00pm - 3:00pm
) w# G: `! i9 R, w香港攝影藝術協會討論區第二場下午3:30pm - 5:30pm3 \8 s' q- p$ C
2017年9月10日. 第三埸下午1:00pm -3:00pm8 s: a: s: f6 j& p; |8 [
第四場下午3:30pm-5:30pm
' b* X0 w# o( k4 b+ T1 M5 S參加費用:每人HKD600www.hkapa.net0 V, ^0 s' q6 ~  |- h7 F
報名請電:23954340 張生.   Whatsapp: 931880149 O' X. U4 H0 D7 q
報名後通知入數,不設留位,付款作實。( O  V- g1 E$ l; u9 ^6 V
影友報名請入數600元以下戶口,入數後在入數紙填上姓名及日期及第幾場,收款後確認報名。
1 T$ z; s6 p! n1 V) ?& L) a) d4 Y付款方法:可存入香港攝影藝術協會授權戶口中國銀行黃永耀.付款方式: " i5 p, U' r* c( Q$ i* s
本會同意存入活動負責人戶口
' Y& C2 b7 D: |! R: G: X! |) I! Z1 U香港攝影藝術協會討論區戶口名稱: Wong Wing Yiu
+ E8 l8 o  B  x+ R1 S, }帳    號 : 中國銀行 012-754-10167827
( A% o' r9 F8 m. sBANK of CHINA (HONG KONG)012-754-10167827
/ |: t" [6 B1 E1 F. ]3 `% c: [或親臨本會九龍大角咀塘尾道66-68號福強工業大廈A座9字樓905室(太子C/2出口太子道西與塘尾道轉左鴉蘭街入口,塘尾道官立小學毗鄰)
" U6 ~: O, o) e- b香港攝影藝術協會討論區9 w$ {0 u$ m, L
20170909灑粉人像.jpg
2017-7-29 12:13


圖片附件: 20170909灑粉人像.jpg (2017-7-29 12:13, 438.99 KB) / 下載次數 128
http://www.hkapa.net/forum/attachment.php?aid=3082&k=d4a2bd8d70d9df798210a8073574e631&t=1579377538&sid=zXj7EB


歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://www.hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2