Board logo

標題: 2013年考獲本會名銜名單 [打印本頁]

作者: cheungq1    時間: 2015-9-26 15:29     標題: 2013年考獲本會名銜名單

2013年考獲本會會士名銜A.HKAPA名單
! |- y; M& q6 q/ Cwww.hkapa.net原巍先生www.hkapa.net5 d) {" H8 u3 u
鄧啓泰先生/ a3 S' S0 N# h. f  r/ X, J1 ^
謝繼鴻先生1 k5 O0 r4 ~# s8 t0 ]: q
凌永樂先生
; u8 B" r* E5 c5 {+ W曾港存先生$ S( W1 Y0 |. d! f& [5 }4 V
袁志威先生
8 v6 |1 q% ?+ z. N" N0 P& B- |* k王龍財先生9 J8 n; V: Z" c# b& X5 C
袁雙雄先生
& _) v. E0 d" N# W& e莊耀家先生
( t9 A* a2 B) l! ?8 v- }9 y/ A
+ U1 ?: m* V- ~5 F2 n9 swww.hkapa.net2013年考獲本會高級會士名銜F.HKAPA名單: U) c1 k: ^# y' b9 p) b5 C! R6 C
麥耀東先生3 v; t+ S9 l4 z
鄭國响先生
9 U/ U: V1 T9 v香港攝影藝術協會討論區藍寶慶先生& g5 \, O8 y. x+ {' s; g. ?
原巍先生. l/ F" B7 H, ~$ L* }5 U
霍炳華先生
歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://www.hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2