Board logo

標題: 大坑火龍攝影活動2012/9/30 [打印本頁]

作者: ckt    時間: 2012-8-29 10:33     標題: 大坑火龍攝影活動2012/9/30

本帖最後由 ckt 於 2012-8-29 11:00 編輯 香港攝影藝術協會討論區, }" v2 o9 X+ {- H2 V6 q; K
6 Z  E1 ?, p, R, m' d7 M
大坑火龍攝影活動
* |( {8 ?# ~6 U) |$ w2 T香港攝影藝術協會討論區日期:2012/9/30) O! a* F/ i% C+ a5 ?
參加資格:學員/會員5 W: W9 p$ S6 T+ }! `% U# Y% b' U
報名參加:致電23954340留下姓名及聯絡電話香港攝影藝術協會討論區, X" H4 ]9 b; W- }) e, `, I
專題比賽:10月月會(衹限參加者)
: M. X. [0 C8 p& B+ C" `香港攝影藝術協會討論區集合時間:18:00(逾時不候)4 }  R6 _5 I0 _4 t( y3 [# L2 j# ?
集合地點:天后站向大坑方向B出口
3 v; j& u" ^, W. ?香港攝影藝術協會討論區領隊:卓國基/周少光(活動主任)
7 M$ Z" O. k% s5 r9 I9 o指導:姚佑雄副會長0 \! G. e4 T: X- t; [
備註:另設講座1/9/2012姚佑雄副會長主講
! p# E: \# L4 x$ A7 S/ |+ twww.hkapa.net(詳情:http://www.hkapa.net/forum/viewthread.php?tid=13299)

歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://www.hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2